Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viamadadream madadream
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoblivious oblivious
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamadadream madadream
0438 bf1c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamadadream madadream
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viamadadream madadream
0454 f9fa 500
Reposted fromhawke hawke viashakeme shakeme
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viaCannonball Cannonball
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaCannonball Cannonball
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaCannonball Cannonball
7612 8a3f
Reposted fromlamprophony lamprophony viamarlylee marlylee
Reposted fromshakeme shakeme viamarlylee marlylee
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamarlylee marlylee
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl