Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajossie jossie
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viajossie jossie
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajethra jethra
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viajethra jethra
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
Reposted frombizarrement bizarrement viajethra jethra
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaromatycznie aromatycznie
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaromatycznie aromatycznie
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Reposted fromweightless weightless viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl