Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viagabunia gabunia
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
❤️
Reposted fromspes spes
I znów nie ufasz mi
I nic nie jestem wart
I nie wierzysz w żadne moje słowo
— BRACIA- Nad przepaścią
Reposted fromtroubles troubles
 Nigdy, przenigdy nie wierz mężczyźnie, bo to cukierek maczany w truciźnie dziś przed blondynką klęczy w zachwycie jutro brunetkę kocha nad życie.
Reposted fromoutoflove outoflove
5634 aa30
Reposted fromoutoflove outoflove
5636 d8da 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
5639 dec8 500
Reposted fromoutoflove outoflove
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte
Reposted fromagridoce agridoce
Zobaczysz mała. Jeszcze znajdziesz swojego ksiecia z którym stworzysz własna bajkę.
— Okłamuje sama siebie zeby wyleczyć złamane serce
Reposted fromoutoflove outoflove
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl